Regulamin

§1 Słownik Pojęć

 

Domena - ciąg znaków, który może być przedmiotem rejestracji przez Rejestr Domen, składający się z nazwy głównej oraz rozszerzenia.

Usługodawca - EXTRADOMAIN LLC 501 Silverside Road 19-809 Wilmington

Użytkownik – podmiot, który dokonał rejestracji w serwisie Usługodawcy znajdującym się pod adresem – http://doomena.pl

Abonent – podmiot, który zawarł z Rejestrem Domen umowę o Rejestracje i Utrzymanie Domeny

Usługa Rejestracji – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na pośredniczeniu w zawarciu przez Użytkownika Umowy z Rejestrem Domen, na podstawie której staje się on Abonentem,

Usługa Utrzymania - usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu Abonentowi korzystania z Domeny w tym na: zmianę serwerów DNS, Wyrejestrowanie Domeny, Zmianę Abonenta, zmianę podmiotu świadczącego Usługę utrzymania.

Zlecenie Rejestracji – zlecenia na podstawie którego, Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Rejestracji oraz Usługę Utrzymania.

Opłata – opłata należna Usługodawcy za Usługę Rejestracji, oraz Usługę Utrzymania zgodnie z obowiązującym Cennikiem

Cennik – Cennik Usług Usługodawcy znajdujący się pod adresem http://doomena.pl/rejestruj-domene/cennik/

 

§2 Postanowienia Ogólne

 1. Użytkownik dokonując Zlecenia Rejestracji udziela Usługodawcy zgody do reprezentowania go przed właściwym Rejestrem Domen. Użytkownik zobowiązuje się potwierdzić fakt udzielenia zgody na każde zadanie Usługodawcy bądź Rejestru Domen w terminie przez nich wskazanym.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
 3. A) zapoznał się i akceptuje regulaminy właściwych Rejestrów Domen, w szczególności regulamin NASK właściwy dla domen z rozszerzeniem .pl znajdujący się pod adresem http://www.dns.pl/regulamin.html .
  B) wszelkie przekazywane przez niego do Usługodawcy dane są prawdziwe, oraz będą niezwłocznie aktualizowane
  C) przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za dane przekazywane Usługodawcy, w szczególności za ich zgodność z prawem.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, które Usługodawca gromadzi w celu wykonania zlecenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz oraz ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych pod adresem http://doomena.pl/panel/dane-konta/

§3 Rejestracja i utrzymanie

 1. Warunkiem przyjęcia zlecenia Rejestracji jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie http://doomena.pl
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług na podstawie Zlecenia Rejestracji następuje z chwilą uiszczenia Opłaty.
 3. Usługodawca rozpocznie świadczenie usług objętych Zleceniem Rejestracji po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca rozpocznie świadczenie usług przed upływem tego terminu.
 4. Zmiana abonenta możliwa jest po zleceniu transefru przez przyszłego nabywcę oraz akceptacji transferu przez obecnego abonenta. Oświadczenia w przedmiocie zgody na transfer domeny dokonuje się poprzez akceptację formularza wysyłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji przez przyszłego nabywcę.
 5. Zmiana podmiotu świadczącego Usługę Utrzymania jest możliwa po przesłaniu nowemu podmiotowi kodów authinfo. Kody te Abonent otrzymuje na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza znajdującego się pod adresem http://doomena.pl

§4 Prawo Odstąpienia

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy którą zawarł na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny składając drugiej stronie oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa na piśmie, w terminie 14 dni od zawarcia umowy - na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz 827)

§5 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Użytkownik w przypadku nienależytego wykonywania Usług przez Usługodawcę może złożyć reklamację poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://doomena.pl
 2. W przypadku gdy dane określone w reklamacji nie pozwalają na jej rozpatrzenie Usługodawca wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem nie rozpoznania reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej wpływu bądź uzupełnienia zgodnie z wezwaniem o jakim mowa w ustępie powyżej.

Postanowienia Końcowe

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany REGULAMINU REJESTRACJI DOMEN.
 2. Usługodawca jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem, a Rejestrem Domen nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie właściwego Rejestru Domen.
 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody będące następstwem niewłaściwego lub niezgodnego z postanowieniami niniejszego regulaminu bądź przepisami prawa postępowania Użytkownika.
 4. Usługodawca odpowiada jedynie do wartości Opłaty uiszczonej przez Użytkownika. Ograniczenie to nie dotyczy umów zawartych z konsumentem. Usługodawca nie odpowiada za utracone korzyści.
 5. W przypadku naruszenia przez Użytkownika, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminów Rejestru Domen bądź przepisów prawa, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu Opłaty.
 6. Brak prawa do zwrotu Opłaty nie dotyczy konsumenta, który otrzymuje zwrot Opłaty proporcjonalnie do czasu świadczenia usług.
 7. REGULAMIN REJESTRACJI DOMEN podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

Hextime LLC

501 Silverside Road, Suite 105

19809 Wilmington

Delaware, USA

 

tel: +48 503 300 600

biuro@doomena.pl

Partner

Nask.pl